โครงการ “แนวคิด Active Learning กับหลักภาษาและวรรณคดีไทย

โครงการ “แนวคิด Active Learning กับหลักภาษาและวรรณคดีไทย : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ”
สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 1 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา 8.00 – 16.00 น.

admin

Tawan Ratchapat