การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันอังคารที่  4  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีเข้าผู้ร่วมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 83 คน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 35 คน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพอันจะเป็นแนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติอยู่ต่อไป

ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวบรรยายพิเศษในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat