น้อมศาสตร์พระราชาเพื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ทบทวนการวิเคราะห์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการน้อมศาสตร์พระราชาเพื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ทบทวนการวิเคราะห์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 – 24กุมภาพันธ์ 2532 ณ หอปนะชุมขุมทองวิไล มหาวิยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมบรรยากาศ

admin

Tawan Ratchapat