กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” เพื่อสร้างมิติความสุขในห้องเรียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” เพื่อสร้างมิติความสุขในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร ๒๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” เพื่อสร้างมิติความสุขในห้องเรียน

วิทยากรโดย อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และ อ.ศุภชัย พงศ์ภคเธียร

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat