ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้ดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
คลิกดูรายละเอียด

admin

Tawan Ratchapat