รับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 26 กันยายน 2563

?ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนนักศึกษาและบัณฑิตคณะครุศาสตร์ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลภายนอกที่สนใจสอบ TOEIC

✏️กรอกใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบ ณ ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23 ในวัน-เวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2563

✏️แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยบัตรประจำตัวตามประเภทผู้สมัคร (บัตรนักศึกษา บัตรนักเรียน บัตรพนักงาน บัตรข้าราชการ) ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบ

✏️บัตรทุกประเภทที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ต้องไม่หมดอายุและไม่ชำรุด

?คณะครุศาสตร์จัดสอบ TOEIC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้สมัครสอบในราคาพิเศษ และเป็นการบริการบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและข้าราชการทุกสังกัดในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบุคคลทั่วไป ?

?ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ

?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร.042-835223 ต่อ 44110

Download ใบสมัครสอบ TOEIC คลิก

admin

Tawan Ratchapat