ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

**เริ่มรับสมัครวันที่ 5 – 8 พ.ค. 65 สำหรับการสมัครทางไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต และทางไปรษณีย์
**เริ่มรับสมัครวันที่ 7 – 11 พ.ค. 65 สำหรับการสมัครทางด้วยตนเอง
เปิดรับเพิ่มเติมได้แก่
1. ศิลปศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
2. ดนตรีศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
3. นาฏศิลป์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
4. วิทยาศาสตร์ทั่ว่ไป (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
5. เคมี (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
6. ชีววิทยา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
7. ฟิสิกส์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
8. คอมพิวเตอร์ศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
9. อุตสาหกรรมศิลป์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า)

10. บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (รับม.6 หรือเทียบเท่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

admin

Tawan Ratchapat