ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเมคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเมคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์
โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎคม 2562 ณโรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี
อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iciet.rmutt.ac.th

admin

Tawan Ratchapat