การประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าหมู่เรียน ชั้นปีที่ 1-4

การประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าหมู่เรียน ชั้นปีที่ 1-4
คณะครุศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เข้าร่วมประชุมและแลกเปลียนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และการวางแผนการทำงานของคณะฯ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat