มุทิตาจิตนุสรณ์เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

มุทิตาจิตนุสรณ์เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562
เกษียณอายุราชการ
ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย
รศ.อำนวย อรรจนาทร
ผศ.ปัทมา สิงหนุต
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat