ประกาศรับสมัครทุน fulbright thai graduate scholarship program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชางไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลา 60 ปี

ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู่ที่สนใจชิงทุนการศึกษา fulbright thai graduate scholarship program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. (ห้าทุ่มตรง ตามเวลาในประเทศไทย) หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 ภายในวันนเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศึกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.)

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม คลิก

admin

Tawan Ratchapat