ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/gu4p7s หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์

LEVEL 1 – Beginner จำนวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน
LEVEL 2 – Elementary จำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน
LEVEL 3 – Intermediate จำนวน 12 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน
อบรมอบรมจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562

ตารางอบรม
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 / วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 / วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 / วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 / วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 2 / วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 9/ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 16/ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 23/ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 30/ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 6/ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

หมายเหตุ:
1.นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าอบรมกับอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
2.รับหนังสือเรียนได้ในวันที่เข้าอบรมวันแรก
3.นักศึกษาต้องเข้าสอบ Post test หลังจบการอบรมในครั้งที่ 10 เพื่อวัดระดับพัฒนาการความรู้ ทักษาภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

admin

Tawan Ratchapat