ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (LRU-PISA Training-2020)สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ลงทะเบียน คลิก link
รายละเอียด Download เอกสาร คลิก link
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0878547850 ผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

admin

Tawan Ratchapat