ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

  1. กำหนดการรับสมัคร
วันที่รายละเอียด
สมัครทางไปรษณีย์วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563 สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังประกาศ
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563สอบคัดเลือก
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2563รายงานตัว
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 มิถุนายน 2563ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับการอนุมัติ
การสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรนี้
1.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือมีภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.มีความประพฤติเรียบร้อย
3.มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ประเภทกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา
กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานต่อไปนี้

1.สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการสอน
จนถึงวันที่เริ่มเปิดรับสมัคร
2.สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาจนถึงวันที่เริ่มเปิดรับสมัคร
3.หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่ออกให้โดยคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะค่าลงทะเบียนเป็นลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
39,000 บาท หรือแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 13,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13,000 บาท
ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 13,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา 800 บาท
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา 200 บาท

อ่านประกาศเพิ่มเติม

พิมพ์ใบสมัคร >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต >> คลิก

สมัครทางอินเตอร์เน็ต >> คลิก

admin

Tawan Ratchapat