ร้อยรักรวมใจ สายใยครุศาสตร์สัมพันธ์” กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช 2564

“ร้อยรักรวมใจ สายใยครุศาสตร์สัมพันธ์”กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช 2564

สานสายใยผูกรัก “สุรชัย”
“วัชรินทร์”ตรึงในใจคะนึงหา
“เชาว์”แจ่มจรัสเจิดจ้าทุกเวลา
น้อมวันทาบูชาครูทุกท่านเทอญ

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ กล่าวคำทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ


คณะผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์.วัชรินทร์ เดชกุลทอง
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์.สุรชัย ชินพีระเสถียร
กล่าวแสดงความรู้สึกและความผูกพันให้กับคณะครุศาสตร์


ตัวแทนคณาจารย์/สาขาวิชา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราช


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat