คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านออนไลน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564 – 15 กันยายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://edu.lru.lmscos.com/th/courses/

QR – CODE ลงทะเบียน
นักศึกษาลงทะเบียนโดยใช้รหัส น.ศ. ที่ลงท้ายด้วย @lru.ac.th

(ระดับสูง)

เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ไห้รอรับ Token Key ได้ที่ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

admin

Tawan Ratchapat