ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
ดร.จิตติมา เจือไทย ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการพัฒนาสมรรถนะเชิงบูรณาการจากการฝึกปฏิบัติจริงในภาระงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำร่อง 50 โรงเรียนในการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และพัฒนาหลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาเพื่อเอื้อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียนมีโอกาสศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพครู โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย มี 8 โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านนานกปีด อำเภอปากชม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านนาปอ ในอำเภอนาแห้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการสำรวจความต้องการ วิเคราะห์ SWOT และสภาพปัญหาของครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 แห่ง แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ตั้งเป้าหมายและหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยทีมวิทยากรศูนย์ประสานงานกลางและทีมปฏิบัติการโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ

admin

Tawan Ratchapat