งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม

admin

Tawan Ratchapat