ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน“โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกดูผลการคัดเลือก

admin

Tawan Ratchapat