การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ในระดับอุดมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ในระดับอุดมศึกษา
วิทยากร ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat