การต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและพิจารณาสภาพจริงของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รศ.สมเจต ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครู และกรรมการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและพิจารณาสภาพจริงของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23 และได้มีการตรวจเยี่ยมสภาพจริงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ห้องสมุด หอพัก สนามกีฬาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามลำดับ
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการดังกล่าว จำนวน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา
คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat