โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธี
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat