รายระเอียดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสาร

ประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1 เอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้

    1.1 ผลการเรียน (Transcript) จัดทำเป็นไฟล์ PDF

          1) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          2) ผลการเรียน 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      1.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดทำเป็นไฟล์ PDF หรือ E – Portfolio ประกอบด้วย

          1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

          2) เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตนเอง

     1.3 คลิปวิดีโอ

          1) คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

          2) คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา และศิลปศึกษาต้องจัดทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติม

2. จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ครบถ้วน (1.ผลการเรียน 2.แฟ้มสะสมงาน 3.คลิปวิดีโอ) และ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive

3. ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – น.ส.สุดสวย แสนงาม

4. จัดทำลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view – ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว) 

5. ส่งเอกสาร www.edu.lru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน  2564

6. หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกฯ

อ่านประกาศรับสมัคร คลิก

รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
รอบทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) 

ที่สาขาวิชาLink ส่งเอกสารสำหรับผู้สมัครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรรมการประจำหลักสูตร
1วิทยาศาสตร์ทั่วไปคลิกผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ โทร. 0878547850
2เคมีคลิกดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ    โทร.0899445160 ผศ.สุวัชชัย มิสุนา   โทร. 0966201563 
3ฟิสิกส์คลิกผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด โทร.0655329153
4คอมพิวเตอร์ศึกษาคลิกผศ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล โทร. 0850116635
5ศิลปศึกษาคลิกผศ.ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ โทร. 0804763808
6อุตสาหกรรมศิลป์คลิกอ.พัฒนะ ยิ่งเจริญ โทร.0862190902
7ดนตรีศึกษาคลิกอ.อมรมาศ มุกดาม่วง โทร. 0829695842
8บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษคลิกอ.อรนิต เชี่ยวเวทย์  โทร.0981033742 ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  โทร.0986022015

ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564

admin

Tawan Ratchapat