หนังสือ Southeast Asia Teachers Competency Framework

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ SEAMEO และศูนย์ SEAMEO INNOTECH ดำเนินจัดทำ Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA – TCF) โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคอาเซียน 11 ประเทศ ในการส่งแทนและผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนากรอบสมรรถนะดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงวค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนำกรอบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ร่วมกันต่อไป

คลิก Download 

admin

Tawan Ratchapat