โครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมลดความเสี่ยง”

โครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมลดความเสี่ยง” วิทยากรโดย ผ.ศ. ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์
ดร.อนุภูมิ คำยัง
อ.ชัยมงคล ปินะสา
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat