ราชภัฏเลยศรัทธาน้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563

ราชภัฏเลยศรัทธาน้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์ และสานึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีวิชาความรู้ติดตัวนาไปประกอบอาชีพ การงานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat