ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัย สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ซึ้งได้กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยเชิงรุกและผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นในสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th  ในหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์      : 0 2561 2445 ต่อ 406 – 410

โทรสาร        : 0 2940 5495

อีเมล์            : analyze.parb@nrct.go.th

admin

Tawan Ratchapat