ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีภารกิจหลักอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนุบสนุนทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการที่รับมอบหมายงานเดิมของสำนักงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) สำหรับปีงบประมาณ 2563 วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ดังนี้ 

1.) ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น

2.) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3.) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

4.) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ได้ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์        : 0 2561 2445 ต่อ 412, 413, 418 (วรรณธิรา/เกศรา)

โทรสาร          : 0 2579 2284

อีเมล์              : project.parb@nrct.go.th

admin

Tawan Ratchapat