คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2562


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2562 
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมในหลักสูตรคุณภาพโดยวิทยากรมืออาชีพ มีให้เลือกหลากหลายหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก
เยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ ทุกหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริง

กำหนดการรับลงทะเบียน
รุ่นที่ 1 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 อบรมระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562
รุ่นที่ 2 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วัันนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 อบรมระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
ลงทะเบียน คลิก

การชำระค่าลงทะเบียน
– ภายหลังปิดรับลงทะเบียนแต่ละรุ่น หากหลักสูตรมีผู้สมัครตามจำนวนที่ระบุไว้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใน7 วันก่อนเปิดอบรม และรับใบเสร็จในวันอบรม

หมายเหตุ
1.ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม
2.การเปิดอบรมแต่ละหลักสูตรหากมีผู้สมัครไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้
3.ในการเปิดหลักสูตรหากมีผู้สมัครเกินเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแยกรุ่นการอบรม เพื่อจะสามารถจัดอบรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรม วัน เวลาที่ระบุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
5. ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร
6. กรณีต้องการให้อบรมเฉพาะกลุ่ม หรือจัดอบรมนอกสถานที่สามารถประสานได้ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอาคม วิชัย นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 042-835-229

admin

Tawan Ratchapat