ประกาศค้นหานักเรียนยากจนพิเศษในพื้นที่ห่างไกล 8 จังหวัดภาคอีสาน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

ประกาศค้นหานักเรียนยากจนพิเศษในพื้นที่ห่างไกล 8 จังหวัดภาคอีสาน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

?ประกาศค้นหานักเรียนยากจนพิเศษในพื้นที่ห่างไกล 8 จังหวัดภาคอีสาน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
#เรียนครูฟรีมีตำแหน่งรอบรรจุ!!

?ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการตามภาพประกอบใต้โพสนี้ หรือที่ www.teachereef.com หรือ www.eef.or.th
(นักเรียนยากจนพิเศษ:มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกินเดือนละ3,000บาท)

? ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2mu6YSU หรือ ที่www.edu.lru.ac.th
(ในขั้นตอนการสมัครขอให้คุณครูในโรงเรียนช่วยน้องๆเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารก่อนสแกนส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยนะคะ)

?ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ pdf ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.edu.lru.ac.th (จะเปิดระบบวันที่ 1 ต.ค. 62)

?น้องๆที่ผ่านการคัดกรองและคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยจะได้รับทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหอพักฯ ตลอดหลักสูตร และเมื่อจบการศึกษาและสอบได้ใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว จะได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนเป้าหมายในภูมิลำเนาของตนเอง

☎️ผู้ประสานงาน อ.อัจฉรา นันทะศรี โทร. 087-855-0991

?หมายเหตุ:โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไม่ใช่โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)

admin

Tawan Ratchapat