การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาบทเรียนออนไลน์ “Massive Open Online Courseware (MOOC)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาบทเรียนออนไลน์ “Massive Open Online Courseware (MOOC)”
ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันจัทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


Massive Open Online Courseware (MOOC) คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจานวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทาแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ ผ่านเว็บไซด์ https://mooc.lru.ac.th/ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom และเป็นการบริการวิชาการสาหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก

วัตถุประสงค์
♦อาจารย์ได้นาบทเรียน องค์ความรู้จากงานวิจัย หรือกิจกรรมบริการวิชาการ มาจัดทาเป็นบทเรียนในรายวิชาของหลักสูตรหรือเป็นบทเรียนเสริมหลักสูตร ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
♦อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา(TA) เข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมMOOC สามารถจัดทาบทเรียนออนไลน์ และจัดทาคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหาในบทเรียนได้
♦ คณะครุศาสตร์ได้เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MOOC ทุกหลักสูตร อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา

admin

Tawan Ratchapat