การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat