โครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ” ปีการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา “

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2562  ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ” ปีการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  โดยมี ผศ.ดร.เชาว์   อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด และผู้บริหา คณาจารย์ คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการประถมศึกษาที่มุ่งผลิตครูที่มีความสามารถเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

admin

Tawan Ratchapat