ประกาศ การค้นหา คัดเลือกและคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การค้นหา คัดเลือกและคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลในใบสมัครและสแกนส่งมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร ที่ www.edu.lru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0878550991 อ.อัจฉรา นันทะศรี

Download เอกสาร

admin

Tawan Ratchapat