รายละเอียดเอกสารประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การประเมินนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ (ประเภทรับตรง)

Download PDF File

หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบได้ที่ คลิก
*สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 *ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม. 6 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเป็นผู้เซ็นรับรอง

admin

Tawan Ratchapat