โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการการจัดทำแผนยุทศสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริการวิชาการ
แผนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนพัฒนานักศึกษา แผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กิจกรรมช่วงเช้า

กิจกรรมช่วงบ่าย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat