พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี และ 5 ปี) ในปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูกำหนดการ คลิก  แบบ

Read more

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านออนไลน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบเพิ่มเติม (ครั้งที่2) ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศสำหรับผู้สมัคร

Read more