โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ การจัดการศึก

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพราะครูโรงเรียนที่กล้าใหม่ ในโครงการบ่มเพราะด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย

ครงการอบรมเชิงปฏิบัต

Read more

โครงการ ความร่วมมือการพัฒนาครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ ความร่วมมือก

Read more