พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี และ 5 ปี) ในปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more