ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาขีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาขีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

รายระเอียกแบบ PDF

Read more

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (LRU-PISA Training-2020)สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more